اخبار
یوسفی
1397/10/20 پنجشنبه دکتر مهدی یوسفی رئیس هیات امنای ارزی وزارت بهداشت شد با صدور حکمی از سوی دکتر نمکی سرپرست وزارت بهداشت دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین به ریاست هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت منصوب شد. پیش از این دکتر یوسفی به عنوان عضو این هیات منصوب شده بود .