اخبار
1398/3/18 شنبه مدیر جدید مرکز آموزشی و درمانی قدس منصوب شد

دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین با صدور ابلاغی مهندس محمود رجبی را به عنوان مدیر مرکز آموزشی و درمانی قدس منصوب و از خدمات حسینعلی افشاری مدیر پیشین این مرکز قدردانی کرد.

این انتصاب به دنیال بازنشستگی مدیر سابق و با پیشنهاد رئیس مرکز آموزشی و درمانی قدس و تایید معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در روز 18 خرداد 1398 با امضای رئیس دانشگاه انجام شد.

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به جناب آقای رجبی برای ایشان در سمت جدید آرزوی پیروزی دارد.