ثبت نام در كارگاه ويژه هيات علمي
عنوان كارگاه درخواستي
نام
نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
دانشكده مربوطه
گروه آموزشي
محل كار
محل كار
تلفن تماس
ساعت پيشنهادي براي برگزاري كارگاه
تاريخ پيشنهادي براي برگزاري كارگاه
كارگاه هاي گذرانده شده قبلي