ثبت نام در كارگاه ويژه كاركنان
عنوان كارگاه درخواستي
نام
نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
پست سازماني
محل كار
تلفن تماس
تاريخ پيشنهادي براي برگزاري كارگاه
كارگاه هاي گذرانده شده قبلي
 
امتیاز دهی