ثبت نام در كارگاه ويژه كاركنان
عنوان كارگاه درخواستي
نام
نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
پست سازماني
محل كار
تلفن تماس
تاريخ پيشنهادي براي برگزاري كارگاه
كارگاه هاي گذرانده شده قبلي