درخواست صدور معرفي نامه لاتين تاييد كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه
* نام و نام خانوادگي متقاضي
* دانشكده مربوطه
* عنوان طرح تحقيقاتي
تاريخ طرح در شوراي اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي د
رشته تحصيلي و محل كار
* اسامي مجريان طرح تحقيقاتي