فرم درخواست محاسبه مانده مرخصي به روز
نام
نام خانوادگي
محل كار
سابقه كار
آدرس الكترونيكي
تلفن مستقيم
شماره تماس داخلي
احتساب مانده مرخصي تا تاريخ