بازدید دکتر مجید بهرامی از شبکه بهداشت تاکستان
در سومین روز از سال جدید دکتر مجید بهرامی مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیر کشیک هیئت رئیسه دانشگاه از شبکه بهداشت تاکستان بازدید بعمل آورد.
بيشتر