نتایج پژوهش در زمینه پیوند اعضا، می تواند چراغ راهی برای این مسیر باشد

در حاشیه برگزاری دوره آموزشی و پژوهشی فرآهم آوری پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دست اندرکاران این دوره نشستی با معاون و مدیر پژوهشی دانشگاه داشتند. در این برنامه، دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: با هم افزایی تلاش محققان دانشگاه و انجمن پیوند اعضا، می توان به نتایج پُربارتری دست یافت که چراغ راهی برای پیشبرد بهتر این مسیر باشد.

دکتر مدبر، اظهار کرد: در این نشست، اولویت های پژوهشی در زمینه پیوند اعضا و امکانات و زمینه های پژوهش در این حوزه، مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر مدبر با بیان اینکه در این نشست بر لزوم انجام تحقیقات کاربردی و مورد نیاز جامعه تاکید شد و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای همکاری در زمینه تحقیقات مبتنی بر نیازهای حوزه درمان و پیوند عضو اعلام آمادگی کرد. ایشان ادامه داد که به پیشنهاد مدیر پژوهش دانشگاه نیز بر هدایت پایان نامه های دانشجویی در این زمینه تاکید شد.

بيشتر