هم زمان با سایر استان ها

گام اول برای استاندارد سازی خدمات مشاوران شیردهی، در استان قزوین برداشته شد

تغذيه کودک با شیر مادر يكي از استراتژی هاي امنيت غذايي او، به ویژه در سن زير دو سال بوده و بخشي مهم از شروع شيوه زندگي سالم محسوب مي شود. به همین دلیل، تربیت مشاوران و استانداردسازی خدمات مشاوره از اهمیت بسزایی برخوردار است و بر این مبنا، برنامه تربیت مشاوران شیردهی در برنامه عملیاتی امسال وزارت بهداشت قرار گرفته است و گام اول آن، در استان قزوین برداشته شد.

فاطمه بابایی، کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با بیان این موضوع، گفت: در گام اول، آزمون علمی تغذیه با شیر مادر با هدف افزایش آگاهی، از 16 تن از مشاوران شیر مادر فعال استان در سطح مراکز بهداشت شهرستان ها و بیمارستان های دوستدار کودک، روز 10 شهریور 1398 همزمان با کل کشور و تحت نظارت حراست ستاد و کارشناسان ناظر از دو  معاونت بهداشت و درمان دانشگاه در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار شد.

بنابه گفته این کارشناس، افرادی که در آزمون علمی امتیاز لازم را کسب کنند، پس از گذراندن یک دوره 18 ساعته مهارتی و عملی استاندارد، به عنوان مشاور شیردهی در بخش بهداشت یا بیمارستان، مجوز فعالیت و مشاوره مادران را به عهده  می گیرند.

وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری این افراد و تربیت مشاوران بیشتری، ارتقای برنامه تغذیه با شیر مادر در سطح استان قزوین محقق شود.

بيشتر