بيمارستان، بايد الگوي نظافت و نماد پاكيزگي و بهداشت باشد

به گفته مهندس غلامرضا احدی، کارشناس برنامه بهداشت محیط بیمارستان در مرکز بهداشت استان قزوین،بیمارستان ها در بیشتر كشورها قسمت عمده اي از مراكز بهداشتي درماني را تشكيل مي دهند و بخش اعظم هزينه هاي بهداشت و درمان، یعنی حدود 70 درصد را به خود اختصاص داده اند. ایشان افزود که بيمارستان، بايد الگوي نظافت و نماد پاكيزگي و بهداشت باشد، بنابر اين، رعايت ضوابط بهداشتي، به ویژه بهداشت محيط از اولويت خاصي برخوردار است و از طرف دیگر، در صورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی، می‌تواند موجب آلودگی محیط زیست و به خطر افتادن سلامت جامعه شود.

این کارشناس تصریح کرد که برای رعایت موازین بهداشتی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، واحد بهداشت محیط بیمارستان به کمک مرکز بهداشت، اقدامات کنترلی بهداشتی را انجام می‌‌دهد و عوامل محیطی، مانند: آب، فاضلاب، ‌زباله، ‌هوا و غذا، توسط کارشناسان بهداشت محیط کنترل می شود.

بيشتر