کیفیت آب آشامیدنی، به طور مستقیم بر سلامت افراد جامعه تاثیر دارد

مهندس اکرم باحجب، کارشناس برنامه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان قزوین بیان کرد: کیفیت آب آشامیدنی به طور مستقیم بر سلامت افراد جامعه تاثیر دارد.

بنا به گفته کارشناس برنامه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان قزوین، یکی از روش های تضمین کیفیت آب آشامیدنی، تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آزمایشگاه های کنترل کننده آب آشامیدنی است.

ایشان بیان کرد: اطمینان از خروجی نتیجه اندازه گیری آزمایشگاه، به معنای تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری است و این، بدین معناست که نتایج به دست آمده، دارای صحت و دقت کافی باشند. این کارشناس افزود که لازمه داشتن اعتماد به نتایج اندازه گیری، وجود سیستم مدیریت کیفیت مناسب و جاری سازی آن، کنترل بخش های فنی آزمایشگاه و انجام فعالیت های کنترل کیفیت است.

بيشتر