موافقت با 62 درخواست در دو نشست در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: در دو نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، با 62 درخواست، موافقت شد.

به گفته این مقام مسؤول، در بیست و یکمین و بیست و دومین نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه، با صدور و تمدید 23 فقره پروانه ساخت غذایی و ظروف و 33 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت شد.

مهندس آزادروش اظهار کرد که در یازدهمین نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی نیز با صدور شش فقره پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی موافقت گردید.

یادآور می شود، نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، روز 14 شهریور 1398 و کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، روز 16 شهریور 1398، در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

بيشتر