شانزدهمین نشست ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت برگزار شد

شانزدهمین نشست اعضای ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت، بطور مشترک با هفدمین نشست اعضای این ستاد با روسا و مدیران مراکز آموزشی – درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه، روز 29 مهر 1393 به ریاست سرپرست دانشگاه، برگزار شد.

این نشست، با تذکرات و یادآوری های دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانشگاه و دبیر ستاد اجرایی برنامه، در مورد اجرای بهینه برنامه آغاز شد و سپس دکتر زهرا رجبی، رییس اداره امور بیمارستان های حوزه معاونت درمان به بیان دستور جلسه پرداخت.

بحث و تبادل نظر و سپس جمع بندی و پاسخگویی به برخی مکاتبات رسیده به دبیرخانه اجرایی برنامه تحول نظام سلامت از سوی بیمارستان ها، نخستین مورد دستور این جلسه بود و در ادامه، بیشترین وقت جلسه به موضوع ساعت حضور پزشکان متخصص و متعاقب آن پزشکان مقیمی اختصاص یافت و مقرر شد؛ ساعت حضور پزشکان مقیمی طبق آیین نامه ابلاغی وزارت بهداشت، محاسبه و اقدام شود و در موارد خاص نیز با نظر رییس بیمارستان تصمیم گیری شود.

قابل ذکر است، با آنکه نیم ساعت دیگر به وقت معمول جلسه اضافه شد، اما گزارش بیمارستان ها درباره اقدامات انجام شده در رابطه با کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، مطرح نشد و به جلسه بعد  موکول شد.                                                  


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

بيشتر