به وضعیت مصدومان زودتر رسیدگی می شود
دکتر مجیدبهرامی مشاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیر کشیک هیئت رئیسه دانشگاه در سومین روز از فروردین ماه 96 از پایگاه اورژانس کهک بازدید کرد.در این باردید با توجه به کمبود کد اورژانس در شهر تاکستان جهت سرعت بخشی در رسیدگی به وضعیت مصدومان مقرر شد یک کد اورژانس اضافه در سطح شهر شروع به کار نماید.

بيشتر