عزم جدّي مسوولان و كاركنان شبكه بهداشت ـ درمان تاكستان براي اجراي برنامه پزشك خانواده

مسوولان و كاركنان شبكه بهداشت ـ درمان تاكستان براي اجراي طرح بسيج همگاني سرشماري پزشك خانواده، با هدف تحقق هر چه بهتر و سريعتر برنامه پزشك خانواده كه راهي به سوي سلامت ايرانيان و تحقق عدالت در توزيع خدمات سلامت به مردم مي باشد، به طور جدّي بسيج شدند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، مسوولان و كاركنان واحدهاي ستادي و محيطي اين شبكه به منظور اجراي هر چه بهتر اين برنامه كه تحولي بنيادين در نظام سلامت را در پي خواهد داشت، در دو مرحله و در قالب هشت تيم متشكل از هشت سرگروه از كارشناسان مسوول ستادي و 80 نفر از بهورزان و كاركنان در مرحله اول روز 10 ارديبهشت 1392 اقدام به سرشماري اطلاعات خانوار تحت پوشش پايگاه بهداشت شهري شماره يك تاكستان كردند.

شايان ذكر است، مرحله دوم سرشماري با تيم ها و نيروي هاي مذكور روز 12 ارديبهشت 1392 انجام خواهد شد.

آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي قزوين

www.qums.ac.ir

بيشتر