توسط ارزیابان وزارت بهداشت

اعتباربخشی برنامه خودارزیابی دوره پزشکی عمومی در قزوین انجام شد

اعتباربخشی برنامه خودارزیابی دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، توسط ارزیابان منتخب وزارت بهداشت انجام شد. در پایان این ارزیابی، دکتر طاهره چنگیز، سرپرست تیم ارزیاب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: اعضای تیم ارزیاب وزارت بهداشت، مروری بر فرایند خودارزیابی دانشکده پزشکی در مراحل اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی خواهند داشت. وی اظهار امیدواری کرد که نتیجه این برنامه ها هم برای تیم ارزیاب و هم برای دانشکده پزشکی مفید و مثمرثمر باشد.

به گفته دکتر چنگیز، در این دوره، ارزیابی ها بر اساس استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و دانشگاه ها باید در فرآیند خودارزیابی به این مهم توجه داشته باشند.

تلاش برای رضایت از آموزش

در فرایند ارزیابی مذکور، ابتدا روز 26 مرداد 1398 نشست معارفه ارزیابان وزارتی با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ دکتر پروز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه؛ دکتر سیدامیر فرزام، رییس دانشکده پزشکی و معاونان دانشکده در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار شد و دکتر مهرام ضمن خوشامدگویی به اعضای تیم ارزیاب، ابراز امیدواری کرد که نتیجه ارزیابی این دوره، تجربه ای خوب، با نتیجه رضایت از آموزش در دانشکده پزشکی باشد.

سپس، ارزیابی مستندات دانشکده پزشکی با حضور مسؤولان حوزه ها انجام شد و در بعد از ظهر همان روز، نشست ارزیابان با اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.

روز 27 مرداد نیز بازدید ارزیابان از گروه های دانشکده پزشکی و گروه های آموزشی مراکز آموزشی و درمانی انجام شد و در عصر همان روز، نشستی برای پرسش و پاسخ دانشجویان پزشکی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد. در ادامه، ارزیابان، گزارش مختصری از بازدیدها را در نشستی با حضور مسؤولان دانشگاه ارائه دادند.

پیشگامان، در آستانه دانش آموختگی

در این نشست، دکتر نفیسی، از تیم ارزیاب، خاطرنشان کرد: دانشجویانی که دوره پزشکی عمومی خود را با اجرای برنامه در سال 90 آغاز کردند، اکنون در آستانه دانش آموختگی قرار دارند.

وی بیان کرد: از زمان اجرایی شدن برنامه تا به امروز، نشست های کمیته بازنگری، هر هفنه در طی این هفت سال برگزار شده است و مرتب، مورد پایش و بررسی قرار گرفته است که البته کمیته های زیرمجموعه نیز با کمیته اصلی همکاری داشته و دارند.

به گفته دکتر نفیسی، این کمیته ها برای اجرای هر چه بهتر و با کمترین نقص در برنامه آموزش پزشکی با هم همکاری دارند و همواره سعی شده، ایرادات و یا پیشنهاداتی که از سوی اساتید و  دانشجویان، بازخورد داده می شود، پس از بررسی و کارشناسی، رفع یا لحاظ شود.

بيشتر