در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛

نشست معارفه دستیاران ورودی جدید رشته های تخصصی پزشکی برگزار شد

نشست معارفه 49 دستیار ورودی جدید رشته های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی پیش رو، برگزار شد. این افراد از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه معرفی شدند که از این تعداد 38 تن، ثبت نام خود را قطعی کرده اند.

دستیاران ورودی جدید در این نشست، در رشته های بیماری های داخلی، جراحی، قلب، عفونی، کودکان، بیهوشی، روان و عفونی بودند و البته برای اولین بار، رشته بیماری های مغز و اعصاب، به رشته های دانشگاه اضافه شد و سه دستیار پذیرفته شده آن نیز حضور داشتند.

در نشست مذکور، معارفه متقابل مسؤولان و دستیاران انجام شد و آشنایی با قوانین آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در طول دوره دستیاری از مباحث ارائه شده بود.

این نشست، روز دوم شهریور 1398 با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه؛ دکتر سیدامیر فرزام، رییس دانشکده پزشکی و دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزشی دانشکده در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار شد.

بيشتر