آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی برگزار شد

آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی، روز 14 شهریور 1398 در محل آزمون الکترونیکی دانشکده دندانپزشکی  برای 144 تن از دانشجویان واجد شرایط برگزار شد.

از این تعداد 103 تن از دانشجویان پزشکی در آزمون علوم پایه و چهار تن در آزمون پیش کارورزی پزشکی و 37 تن نیز از دانشجویان دندانپزشکی در آزمون علوم پایه همزمان با سراسر کشور به رقابت پرداختند.

در آزمون مذکور، دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزشی دانشکده پزشکی،  دکتر عبدانی پور، نماینده دانشگاه قطب، نمایندگان حراست دانشگاه قطب و دانشگاه و عوامل اجرایی دانشکده حضور داشتند که با موفقیت و اجرای مطلوب به پایان رسید.

این دومین بار است که آزمون جامع علوم پایه پزشکی و پیش کارورزی به صورت آزمون الکترونیکی در دانشکده دندانپزشکی برگزار می شود.

بيشتر