بازدید دکتر مجید بهرامی از مرکز سلامت یحیی آباد
 دکتر بهرامی مشاور اجرایی ستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیر کشیک هیئت رئیسه دانشگاه در سومین روز از سال جدید از مرکز سلامت یحیی آباد از توابع شهرستان تاکستان دیدن کرد.در این بازدید از بخشهای مختلف بازدیدو همچنین  با بعضی از بیماران نیز ملاقات داشت.
بيشتر