رویداد ها

آزمون جامع دانشجویان رشته پزشکی مولکولی و باکتری شناسی در مقطع PhD برگزار شد

آزمون جامع دانشجویان رشته پزشکی مولکولی و باکتری شناسی مقطع PhD ورودی 96 در دو بخش کتبی و شفاهی، روزهای ششم، نهم  و دهم مهر 1398 در سه نوبت در دانشکده پزشکی قزوین برگزار شد.

آزمون کتبی، بین چهار تن از دانشجویان پزشکی مولکولی و باکتری شناسی مقطع PhD برگزار شد که از این تعداد، سه تن در رشته پزشکی مولکولی مقطع PhD و یک تن در رشته باکتری شناسی مقطع PhD بودند. این آزمون به منظور ارزشیابی قابلیت های علمی آموزشی دانشجویان، از درس های تخصصی رشته مربوطه، به صورت تشریحی برگزار شد.  

آزمون بخش شفاهی برای سه دانشجوی رشته پزشکی مولکولی مقطع PhD با حضور دکتر حسین قنبریان، داور مدعو از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر امیر پیمانی، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه، دکتر سیدمهدی میرهاشمی، نماینده معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر سحر مقبلی نژاد، رئیس بخش و دیگر اعضای بخش پزشکی مولکولی برگزار شد. این آزمون برای سنجش توانایی دانشجو در زمینه پژوهشی و آموزشی برگزار شد.

در بخش دوم آزمون شفاهی، برای یک دانشجوی رشته باکتری شناسی مقطع PhD، دکتر داود دربان، عضو هیأت علمی دانشگاه ایران، به عنوان داور مدعو خارج از دانشگاه، دکتر امیر پیمانی، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه، دکتر سید مهدی میرهاشمی، نماینده معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر سیدمحمود امین مرعشی، مدیرگروه و دیگر اعضای گروه میکروب شناسی حضور داشتند و به منظور ارزشیابی قابلیت های آموزشی و توانایی دانشجو در انجام  پژوهش مستقل و در مورد موضوع پایان نامه دکتری تخصصی، توسط هر یک از اعضای برگزار کننده آزمون، سوالاتی از دانشجو پرسیده شد.

دانشجویان مربوطه پس از قبولی در آزمـــون جامـع، وارد دوره پژوهشی و انجام رساله دکتـری خـود خواهند شد. دانشجوی رشته باکتری شناسی شرکت کننده در این آزمون، اولین دانشجوی پذیرفته شده این رشته در دانشگاه علوم پزشکی قزوین است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر