رویداد ها

موافقت با 40 درخواست در دو نشست در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: در دو نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، با 40 درخواست، موافقت شد.

به گفته این مقام مسؤول، در بیست و پنجمین و بیست و ششمین نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه، با صدور و تمدید 23 فقره پروانه ساخت غذایی و ظروف و 13 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت شد.

مهندس آزادروش اظهار کرد که در سیزدهمین نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی نیز با صدور سه فقره پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و یک فقره پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی موافقت گردید.

یادآور می شود، نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، روز 11 مهر 1398 و کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، روز 14 شهریور 1398، در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر