رویداد ها

موافقت با 51 درخواست در یک نشست در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: در یک نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، با 51 درخواست، موافقت شد.

به گفته این مقام مسؤول، در چهل و سومین و چهل و چهارمین نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه، با صدور و تمدید 37 فقره پروانه ساخت غذایی و ظروف و 14 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت شد.

یادآور می شود، نشست کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، روز  20  بهمن 1398، در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر