رویداد ها

مانور آتشنشانی در دانشکده پرستاری و مامایی قزوین برگزار شد

روز 19 اسفند 1398 با حضور حسین میرزا عباسی، معاون اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین، و جمعی از کارکنان این دانشکده، برای اجرای طرح نظام مشارکت، در فضای بیرون دانشکده، آتش نمادین برپا شد و نحوه خاموش کردن آن، توسط کارشناس آتش نشانی آموزش های لازم ارائه شد و توسط تعداد زیادی از کارکنان به صورت عملی انجام شد.

در این برنامه از کپسول های آتش نشانی دانشکده که برای شارژ مجدد ارسال می شد، استفاده شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر