مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه واگذاری نظافت، خدمات و پشتیبانی بیمارستان شهدای آبیک

1398/4/9 يكشنبه

-تاریخ فروش اسناد مناقصه واگذاری نظافت، خدمات و پشتیبانی بیمارستان شهدای آبیک  : 11/4/98 لغایت 13/4/98 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت خرید اسنادhttp://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر