مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه احداث مرکز جامع خدمات سلامت رشتقون

1398/4/9 يكشنبه

- تاریخ فروش اسناد مناقصه احداث مرکز جامع خدمات سلامت رشتقون : 11/4/98 لغایت 13/4/98  

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت   http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر