مناقصه و مزایده

مناقصه واگذاری خرید خدمات کارهای خدماتی و نظافتی مرکز آموزشی درمانی بوعلی

1398/5/17 پنجشنبه

-تاریخ فروش اسناد مناقصه :  15/5/98 لغایت 20/5/98 

- آدرس فروش اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت    http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر