مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه واگذاری خرید خدمات امور خدماتی و نظافتی مرکز آموزشی درمانی بوعلی

1398/6/16 شنبه

-تاریخ فروش اسناد مناقصه :  16/06/98 لغایت 21/06/98 

 - آدرس فروش اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت    http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر