مناقصه و مزایده

فراخوان مناقصه: ارائه خدمات پشتیبانی(گروه کارشناسی و کاردانی حوزه فناوری)

1398/6/16 شنبه

تاریخ‌فروش‌اسنادمناقصه: 16/06/98 لغایت 21/06/98

آدرس‌فروش‌اسنادمناقصه‌ومزایده:سامانه‌تدارکات‌الکترونیک‌دولت http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر