مناقصه و مزایده

فراخوان مناقصه:خریدخدمت ازبخش غیردولتی منظور انجام خدمات پشتیبانی و کلیه کارهای اعلامی

1398/6/16 شنبه

تاریخ‌فروش‌اسنادمناقصه: 16/06/98 لغایت 21/06/98
آدرس‌فروش‌اسنادمناقصه‌ومزایده:سامانه‌تدارکات‌الکترونیک‌دولت http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر