مناقصه و مزایده

فراخوان مزایده: واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

1398/6/16 شنبه

تاریخ فروش اسناد مزایده:16/06/98 لغایت 21/06/98

آدرس‌فروش‌اسنادمناقصه‌ومزایده:سامانه‌تدارکات‌الکترونیک‌دولت http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر