مناقصه و مزایده

واگذاري انجام كليه امور تعمير و نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و برقی بصورت حجمي

1398/7/3 چهارشنبه

واگذاري انجام كليه امور تعمير و نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و برقی بصورت حجمي مراکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی، ولایت،کوثر ، قدس، بوعلی سینا و ساختمانهای شماره‌یک‌ودو ستاد،کلیه واحدهای مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه، معاونت پژوهشی، کلیه خوابگاههای دانشجویی و منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوین، بیمارستانهای شفا تاکستان و امیرالمومنین بویین زهرا.

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 02/07/98 لغایت 06/07/98

*- آدرسفروشاسنادمناقصه:سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر