مناقصه و مزایده

خرید خدمت از بخش غیردولتی بمنظور انجام خدمات پشتیبانی و کلیه کارهای اعلامی (غیرپرستاری)

1398/7/15 دوشنبه

فراخوان مناقصه:خرید خدمت از بخش غیردولتی بمنظور انجام خدمات پشتیبانی و کلیه کارهای اعلامی (غیرپرستاری).

تاریخ فروش اسناد مناقصه: 18/07/98 لغایت 23/07/98

*- آدرسفروشاسنادمناقصه:سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر