مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه انجام عملیات اجرایی مرحله اول فاز دوم احداث کتابخانه مرکزی مجتمع پردیس

1398/8/14 سه‌شنبه

تاریخ فروش اسناد مناقصه انجام عملیات اجرایی مرحله اول فاز دوم احداث کتابخانه مرکزی مجتمع پردیس : 04/08/98 لغایت 09/08/98 

 آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر