مناقصه و مزایده

فراخوان مناقصه واگذاری‌کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای سلف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

1398/10/7 شنبه

* تاریخ فروش اسناد مناقصه: 07/10/98 لغایت 11/10/98

*- آدرسفروشاسنادمناقصه:سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir/ 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر