مناقصه و مزایده

فراخوان مزایده فروش 14 (چهارده) دستگاه خودرو سواری

1398/12/12 دوشنبه

تاریخ فروش اسناد مزایده: 30/11/98 لغایت 04/12/98

- آدرسفروشاسنادمزایده:سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر