مناقصه و مزایده

فراخوان مزایده فروش 10 (ده) دستگاه خودرو آمبولانس

1398/12/12 دوشنبه

تاریخ فروش اسناد مزایده: 10/12/98 لغایت 14/12/98

 آدرسفروشاسنادمزایده:سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر