مناقصه و مزایده

خریدیک دستگاه چیلر تراکمی اسکرال هوا خنک ساختمان الحاقی مرکز آموزشی درمانی قدس

1398/12/24 شنبه

فراخوان مناقصه:خریدیک دستگاه چیلر تراکمی اسکرال هوا خنک ساختمان الحاقی مرکز آموزشی درمانی قدس
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
24/12/98 لغایت 28/12/98

- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر