مناقصه و مزایده

مناقصه انجام کلیه کارهای حسابداری در شبکه های بهداشت و درمان بوئین زهرا و آوج ، بیمارستانهای شفا تاکستان و امیرالمومنین، رحیمیان، مرکز آموزشی درمانی قدس و سایر واحدهای تابعه دانشگاه تحت نظر مدیریت مالی دانشگاه

1399/3/3 شنبه

1ـ فراخوان مناقصه: انجام کلیه کارهای حسابداری در شبکه‌های بهداشت و درمان بوئین زهرا و آوج ، بیمارستانهای شفا تاکستان و امیرالمومنین، رحیمیان، مرکز آموزشی درمانی قدس و سایر واحدهای تابعه دانشگاه تحت نظر مدیریت مالی دانشگاه.

1ـ فراخوان مناقصه: خرید خدمات کارهای خدماتی در شبکههای بهداشت و درمان تاکستان، آوج، البرز، بوئینزهرا، آبیک و مراکز آموزشی درمانی ولایت، شهیدرجایی،کوثر، بوعلی سینا، قدس، 22بهمن و بیمارستانهای شفا تاکستان، شهدای آبیک، امیرالمومنین بوئینزهرا، رحیمیان، مرکز  بهداشت شهیدبلندیان و مجتمع پردیس و معاونت پژوهشی دانشگاه.

- تاریخ فروش اسناد مناقصات: 28/02/99 لغایت 01/03/99

*- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir/
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر