مناقصه و مزایده

فراخوان مناقصه انجام کلیه کارهای حسابداری در شبکه های بهداشت و درمان بوئین زهرا و آوج ، بیمارستانها

1399/4/7 شنبه

1ـ فراخوان مناقصه: خرید خدمات کارهای خدماتی در شبکههای بهداشت و درمان تاکستان، آوج، البرز، بوئینزهرا، آبیک و مراکز آموزشی درمانی ولایت، شهیدرجایی،کوثر، بوعلی سینا، قدس، 22بهمن و بیمارستانهای شفا تاکستان، شهدای آبیک، امیرالمومنین بوئینزهرا، رحیمیان، مرکز  بهداشت شهیدبلندیان و مجتمع پردیس و معاونت پژوهشی دانشگاه.

- تاریخ فروش اسناد مناقصات: 05/04/99 لغایت 10/04/99

*- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir/ 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر