مناقصه و مزایده

مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

1399/5/8 چهارشنبه

- مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

- تاریخ فروش اسناد : 13/05/99 لغایت 16/05/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   :  http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر