مناقصه و مزایده

مناقصه احداث مرکز جامع سلامت هادی آباد

1399/10/20 شنبه

-  فراخوان مناقصه: احداث مرکز جامع سلامت هادی آباد

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 26/10/99 لغایت 03/11/99

*- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت https://setadiran.ir/

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر