مناقصه و مزایده

تجدید بار چهارم مزایده فروش یک ملک شامل هشت باب آپارتمان دانشگاه

1399/10/20 شنبه

- عنوان مزایده : مزایده فروش یک ملک شامل هشت باب آپارتمان دانشگاه

- تاریخ فروش اسناد : 24/10/99 لغایت 04/11/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   : https://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر