با تجویز منطقی آزمایشات و منطبق بر شرح حال بیمار، می توان به مدیریت خدمات آزمایشگاهی دست یافت

1397/2/13 پنجشنبه

مديريت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه پزشکی یکی از گام های هفتگانه ایجاد شبکه آزمایشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی است و به منظور ارتقای بهره وری و مدیریت هزینه خدمات آزمایشگاهی در شبکه بيمارستان های دولتی ایجاد شده است.

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشستی که به منظور بررسی نحوه اجرای این برنامه تشکیل شده بود، گفت: مهم ترین عامل در تجویز نوع و تعداد آزمایشات، گرفتن شرح حال مناسب و معاینه کامل بیمار است و تاکید کرد: گروه های بالینی مختلف تخصصی دانشگاه با نظرات کارشناسانه خود در مورد تجویزهای منطقی آزمایشات، در اجرای مناسب این برنامه، بسیار تاثیرگذار خواهند بود.

تلاش برای کاهش درخواست های غیرضروری و بیش از حد نياز

دکتر امیرمحمد کاظمی فر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در همین خصوص توضیح داد: با اجرای برنامه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمايشگاهی، سعی بر این است که درخواست های غیرضروری و بیش از حد نياز و حتی گاه نابجا و یا القایی آزمایشات، به منظور صرفه جویی و ارائه خدمات تشخيصی درمانی بهینه، کاهش یابد.

دکتر کاظمی فر عنوان کرد که هر چند تشخیص نوع آزمایشات درخواستی و  دفعات انجام آنها به بر عهده پزشک معالج است؛ اما امید می رود با اجرای این برنامه و ابلاغ دستورالعمل های معتبر و علمی تهیه شده در وزارت بهداشت، همگام با سراسر کشور به اهداف تعیین شده نظام سلامت، به ارتقای سطح خدمات تشخیصی درمانی دست یابیم.

گفتنی است، این نشست، روز 11 اردیبهشت 1397 با حضور برخی مدیران گروه های بالینی و روسای مراکز آموزشی - درمانی تابعه برگزار شد و میرشمس الدین حسینی، مدیر آزمایشگاه مرجع و امور آزمابشگاههای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین برخی آمارهای کشوری در این خصوص و دستورالعمل های تهیه شده برای اجرای مناسب برنامه مورد نظر را توضیح داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر