بازدید مهندس عزیزخانی، مدیر کشیک هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان آوج، خرمدشت و پایگاه های اورژانس

1398/1/9 جمعه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر