اخبار

دست اندرکاران و رابطان برنامه نویسی، برنامه ای واقعی و به دور از اغراق، طراحی کنند
در اولین نشست ستاد برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تأکید شد؛

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در اولین نشست ستاد برنامه ریزی این دانشگاه، به دست اندرکاران و رابطان برنامه نویسی دانشگاه توصیه کرد تا با اطلاعات درست از محیط کار خود، برنامه ای واقعی و به دور از اغراق، طراحی کنند. پرهیز از انجام کارهای صوری و نمایشی و  عدم تعیین اهداف زینتی، دیگر توصیه رئیس دانشگاه به اعضای ستاد برنامه ریزی دانشگاه بود.
دکتر مهرام همچنین بر ارتباط بیشتر معاونان و کارشناسان با  مسؤولان و کارشناسان متناظر ستاد وزارت بهداشت تاکید کرد و افزود: ارتباط بیشتر و درک متقابل با کارشناسان مرتبط در وزارت بهداشت، موجب آشنایی آنان با فعالیت های دانشگاه و در نتیجه ارتقای رتبه در ارزیابی های وزارتی خواهد شد.
در ادامه این نشست، نتایج خود ارزیابی ها و ارزیابی وزارتی از برنامه عملیاتی دانشگاه در سال 1395 توسط مهندس نوروز علی عزیزخانی، مشاور رئیس دانشگاه و مسؤول دبیرخانه سیاست گذاری سلامت گزارش شد.
در این گزارش، روند ارتقای اجرای برنامه عملیاتی مثبت ارزیابی شد و رئیس دانشگاه از همه نیروهای درگیر در برنامه تقدیر و تشکر کرد.
 
بررسی نقاط قوّت و ضعف برنامه عملیاتی سال گذشته
در بخش دیگر این گزارش، به نقاط قوّت و ضعف برنامه عملیاتی سال 1395 اشاره شد. برگزاری مرتب جلسات کمیته برنامه ریزی استراتژیک، انتشار برنامه، پایش میدانی برنامه توسط کمیته برنامه ریزی و بهبود بارگذاری مستندات در سامانه از نقاط قوّت و نهایی نشدن برنامه عملیاتی حوزه ها و مغایرت برخی از اهداف برنامه با اهداف سال 1395  از نقاط ضعف برنامه معرفی شد.
اولین نشست ستاد برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به ریاست دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه و با حضور معاونان و روسای دانشکده های پزشکی و بهداشت و مسؤول دبیرخانه سیاستگذاری سلامت، روز 30 فروردین 1396 در دفتر ریاست برگزار شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ