کاربر گرامی از مرورگر Mozilla Fire Fox و یا Chrome استفاده نمایید:
* واحد سازماني
* نام گروه يا فرد پيشنهاد دهنده
* نام پدر
* ميزان تحصيلات
* رشته تحصيلي
پست الكترونيك
* تاريخ
* تاريخ و نوع تصويب كميته عالي نظام
* تاريخ و نوع تصويب كميته فرعي نظام
* تاريخ اعلام وصول
* تاريخ ارجاع به كارشناسي
* تاريخ ارسال به كارشناسي
* عنوان پيشنهاد
* بيان طرح پيشنهادي
* بيان وضع موجود
کد امنیتی