• time : 23:4:15
  • Date : Sat Oct 23, 2021
بانوان، مدیر زندگی سالم در بحران كرونا هستند

دکتر ناهید یزدی، مشاور امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با بیان اینکه بانوان، مدیر زندگی سالم در بحران کرونا هستند؛ از آنان خواست که به نقش فعالیت جسمانی در سلامت خود و خانواده، توجه بیشتری داشته باشند.

وی این سخنان را به بانوان شرکت کننده در برنامه ورزشی روز 27 مهر 1400 در بوستان هشت بهشت شهر قزوین گفت، و افزود: انجام هر اندازه فعالیت بدنی برای تمام گروه های سنی، بسیار ضروری است.

به گفته این مقام مسؤول، سازمان جهانی بهداشت، حداقل 150 دقیقه فعالیت بدنی هوازی با شدت متوسط در سه تا پنج روز در هفته، یا 75 دقیقه فعالیت بدنی شدید در سه تا پنج روز در هفته، و یا ترکیبی از این دو در افراد بزرگسال را  توصیه می کند.

دکتر یزدی با اشاره به اینکه 24 تا 30 مهر ماه، به عنوان  هفته سلامت بانوان، فرصتی برای جلب حمایت و توجه بیشتر مردم و مسؤولان به سلامت بانوان و تاثیر آن بر سلامت خانواده و جامعه است؛ اظهار کرد: نقش مدیریتی بانوان در ابعاد مختلف سلامت، قابل توجه است.

گفتنی است، همزمان با این هفته، توسط واحد امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و معاونت بهداشتی دانشگاه، برنامه ورزشی با شرکت بانوان شاغل در حوزه های ستادی دانشگاه، برگزار شد. تمرین های آمادگی جسمانی، یوگای خنده و اهدای هدایایی به شرکت کنندگان از برنامه های در نظر گرفته شده بود.

Average :  3.00 |  Submitted :  2

Tags

    V6.0.9.0