برای هماهنگی مشاوره حضوری لطفاً با شماره تلفن  2- 33236380-028 داخلی 284 تماس حاصل فرمایید.
 

                         برنامه هفتگی فعالیت‌های واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی کوثر

ایام هفته

مشاوره آمارو اپیدمیولوژی

مشاوره طراحی پژوهش

مشاوره مقاله نویسی

شنبه

زهرا سادات محمدی

سیمین دخت مولاوردیخانی

سیمین دخت مولاوردیخانی

یکشنبه

زهرا سادات محمدی

سیمین دخت مولاوردیخانی

سیمین دخت مولاوردیخانی

دوشنبه

---

سیمین دخت مولاوردیخانی

سیمین دخت مولاوردیخانی

سه شنبه

---

سیمین دخت مولاوردیخانی

سیمین دخت مولاوردیخانی

چهارشنبه

---

سیمین دخت مولاوردیخانی

سیمین دخت مولاوردیخانی

پنجشنبه

---

سیمین دخت مولاوردیخانی

سیمین دخت مولاوردیخانی


گروه دورانV6.0.9.0