واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران


Clinical Research Development Unit, Kowsar Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0