نام و نام خانوادگی: دکتر بابک رحمانی                                                                                                                                                              

  محل تحصیل :  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی

  خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه پژوهان

  خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه علم سنجی

   شرح وظایف

  پست الکترونیک:   b.rahmani@qums.ac.ir

  شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 02833336001-3104 

  نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی

   

                                                      

                   

   


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0